Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Kế hoạch- Tài chính
- Địa chỉ: Phòng 304 nhà A1
- Điện thoại: 38641777
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hồng

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công việc Kế hoạch- Tài chính.

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo nhu cầu của thực hiện nhiệm vụ và phát triển của Học viện.

- Xây dựng kế hoạch thu, chi theo đúng Luật ngân sách Nhà nước, hạch toán kế toán trong lĩnh vực sự nghiệp của Học viện, quản lý tài chính, tài sản của Học viện.

-  Thực hiện công tác kế toán, tổ chức hạch toán kế toán và đề xuất các nguyên tắc quy định quản lý tài chính nội bộ của Học viện.

-  Hướng dẫn, giám sát và báo cáo công khai tài chính của tất cả các khoản thu, chi từ mọi nguồn kinh phí của Học viện, theo dõi việc quản lý tài sản theo quy định hiện hành.

- Phối hợp và đảm bảo cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, cũng như các hoạt động khác của các đơn vị thuộc Học viện.

- Phối hợp cùng phòng Quản trị - Thiết bị quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Học viện Quản lý giáo dục.

STT TÊN TÀI LIỆU LOẠI - TÓM TẮT CHI TIẾT
1 Biểu mẫu NCKH dành cho Sinh viên NCKH - SV Tải file
2 Kỷ yếu hội thảo 2020: "TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI DẠY
VÀ NGƯỜI HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC"
NCKH - SV Liên hệ