Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Kế hoạch- Tài chính
- Địa chỉ: Phòng 304 nhà A1
- Điện thoại: 38641777

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hồng

Kế toán Trưởng: ThS. Đặng Thu Thủy

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hiền

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công tác kế hoạch - tài chính.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu, chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược tài chính của Học viện đáp ứng yêu cầu tự chủ, nâng cao đời sống của viên chức, người lao động và chiến lược phát triển Học viện.

b) Tham mưu, chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản quy định về quản lý tài chính của Học viện.

c) Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo yêu cầu phát triển của Học viện.

d) Xây dựng kế hoạch thu, chi theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Học viện; hạch toán kế toán trong lĩnh vực sự nghiệp của Học viện.

đ) Thực hiện công tác kế toán, tổ chức hạch toán và đề xuất các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính nội bộ của Học viện.

e) Hướng dẫn, giám sát và báo cáo công khai tài chính của tất cả các khoản thu, chi từ mọi nguồn kinh phí của Học viện; theo dõi, kiểm tra việc quản lý tài sản theo quy định hiện hành.

g) Phối hợp các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện xây dựng dự toán, kiểm soát chứng từ đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

h) Phối hợp với các đơn vị và cân đôi, bảo đảm tài chính cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động khác của các đơn vị thuộc Học viện; phối hợp các đơn vị lập và quản lý hồ sơ liên quan đến quản lý tài chính, tài sản.

i) Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị và các đơn vị trong quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Học viện.

k) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.