Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Th.S Lê Thị Thuý Nga

Phó Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Kim Dung

A. Đảm bảo chất lượng
- Địa chỉ: Phòng 104 nhà A1
- Điện thoại: 36687127
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: 

Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc học viện thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Nhiệm vụ

a) Quản lý việc sử dụng đề thi, ngân hàng đề thi học phần cho các chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Học viện; Thưc hiện viếc bốc thăm, in, sao đề thi theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo SĐH & BDNG- CBQLGD, các khao và các phòng chức năng  trong việc tổ chức thi và thanh quyết toán các nội dung liên quan đến thi học phần.

c) Giám sát việc coi thi; trục tiếp thu, nhận bài thi, làm phách, giao bài chấm, giám sát việc chấm thi, trả bài, hồi phách và bàn giao kết quả về Phòng đào tạo và Trung tâm đào tạo SĐH & BDNG- CBQLGD; thực hiện lưu trữ bài thi theo quy định.

d) Làm đầu mối nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng; Xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện; Cung ứng dịch vụ kiểm định chất lượng cho các tổ chức, trường học khi có nhu cầu; Hoàn thiện hồ sơ và quản lý hồ sơ đảm báo chất lượng của Học viện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ và tổ chức khảo sát, đánh giá về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của người dạy và chất lượng học tập của người học trước, trong và sau quá trình đào tạo.

e) Tổ chức các hoạt động thanh tra chuyên môn theo sự chỉ đạo của Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm được giao.

g) Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn và nghiệp vụ có kiên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong và ngoài Học viện khi có nhu cầu.

h) Trực tiếp quản lý, sử dụng nhân lực và cơ sở vật chất trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Học viện.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

B. Thanh tra và Pháp chế
- Địa chỉ: Phòng 103-Nhà B1
- Điện thoại: 38640050
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra và pháp chế của Học viện.

Nhiệm vụ công tác thanh tra

a) Tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Học viện;

b) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất trình Giám đốc Học viện để tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Giúp Giám đốc họ viện chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Giám đốc học viện trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Giám đốc Học viện: Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện;

d) Giúp Giám đốc học viện thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Học viện;

e) Chủ trì giúp Giám đốc Học viện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong Học viện theo quy định của Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;

g) Chủ trì giúp Giám đốc học viện chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực Giáo dục theo quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thường trực Ban phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Học viện;

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thanh tra trong lĩnh vực giáo dục cho người học;

i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nhiệm vụ công tác pháp chế

a)  Tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Học viện;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự kiến kế hoạch xây dựng văn bản quản lý hàng năm của Học viện, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quản lý đã được phê duyệt; Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quản lý theo sự phân công của Giám đốc Học viện;

c) Chủ trì tư vấn, giúp Giám đốc Học viện về những vấn đề pháp lý của Học viện; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Học viện, của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;

d) Giúp Giám đốc học viện tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

e) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị trong Học viện soạn thảo theo yêu cầu của Lãnh đạo Học viện trước khi trình ký ban hành;

g) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học;

h) Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức Pháp luật trong phạm vi Học viện;

i) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Học viện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Học viện. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm Pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Học viện;

k) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thử trưởng đơn vị theo quy định.

l) Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị của Phòng theo quy định của Học viện.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao