Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Đảm bảo chất lượng
- Địa chỉ: Phòng 104 nhà A1
- Điện thoại: 36687127
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Phan Hồng Dương

Phó Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Kim Dung

Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc học viện thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Nhiệm vụ

a) Quản lý việc sử dụng đề thi, ngân hàng đề thi học phần cho các chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Học viện; Thưc hiện viếc bốc thăm, in, sao đề thi theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo SĐH & BDNG- CBQLGD, các khao và các phòng chức năng  trong việc tổ chức thi và thanh quyết toán các nội dung liên quan đến thi học phần.

c) Giám sát việc coi thi; trục tiếp thu, nhận bài thi, làm phách, giao bài chấm, giám sát việc chấm thi, trả bài, hồi phách và bàn giao kết quả về Phòng đào tạo và Trung tâm đào tạo SĐH & BDNG- CBQLGD; thực hiện lưu trữ bài thi theo quy định.

d) Làm đầu mối nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng; Xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện; Cung ứng dịch vụ kiểm định chất lượng cho các tổ chức, trường học khi có nhu cầu; Hoàn thiện hồ sơ và quản lý hồ sơ đảm báo chất lượng của Học viện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ và tổ chức khảo sát, đánh giá về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của người dạy và chất lượng học tập của người học trước, trong và sau quá trình đào tạo.

e) Tổ chức các hoạt động thanh tra chuyên môn theo sự chỉ đạo của Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm được giao.

g) Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn và nghiệp vụ có kiên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong và ngoài Học viện khi có nhu cầu.

h) Trực tiếp quản lý, sử dụng nhân lực và cơ sở vật chất trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Học viện.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.