Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra

- Địa chỉ: Phòng 104 nhà A1
- Điện thoại: 36687127
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Lê Thị Thúy Nga

Phó Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Kim Dung

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, quy định của Học viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện; triển khai thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện.

b) Tham mưu, chủ trì xây dựng các văn bản quy định về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục; đầu mối phối hợp với các đơn vị triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Học viện.

c) Quản lý sử dụng đề thi, ngân hàng đề thi học phần; tổ chức in, sao đề thi theo quy định cho các chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Học viện.

d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên, các khoa và phòng chức năng trong việc tổ chức thi kết thúc học phần và thanh quyết toán các nội dung liên quan đến thi học phần; trực tiếp thu, nhận bài thi, làm phách; giao bài chấm, giám sát việc chấm thi; trả bài, hồi phách và bàn giao kết quả về Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên; thực hiện lưu trữ bài thi theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ; tổ chức khảo sát, đánh giá về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập.

e) Chủ trì thực hiện hoạt động kiểm tra nền nếp chuyên môn theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

g) Đầu mối thực hiện công tác đặt in, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quy định pháp luật và của Học viện.

2.2. Nhiệm vụ công tác thanh tra

a) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

b) Chủ trì kiểm tra nền nếp dạy và học, thực hiện kỷ luật lao động; thanh tra, kiểm tra thực hiện các nội quy, quy định của Học viện.

c) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Học viện.

d) Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban phòng, chống tham nhũng của Học viện.

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra theo quy định.

2.3. Một số nhiệm vụ chung khác

a) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.