Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản lý Đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên

- Địa chỉ: Phòng 106 nhà A1
- Điện thoại: 36648719 (Đào tạo đại học
); 38641778 (Đào tạo Sau đại học); 36649962 (Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên);

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý các công tác: đào tạo đại học; đào tạo sau đại học; quản lý sinh viên đại học, học viên sau đại học; công tác giáo dục chính trị tư tưởng của sinh viên đại học, học viên sau đại học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ của công tác đào tạo đại học

a)  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và phối hợp với các khoa quản lý sinh viên các hệ đào tạo đại học của Học viện.

b) Đề xuất nhu cầu, tổ chức và quản lý việc đào tạo đại học.

c) Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo mới; đầu mối phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý sinh viên; đầu mối thực hiện báo cáo công tác đào tạo đại học của Học viện.

d) Tổ chức xây dựng, biên soạn, xuất bản giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo đại học.

đ) Thực hiện liên kết đào tạo đại học theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

e) Trực tiếp quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo phân cấp quản lý và báo cáo theo quy định.

2.2. Nhiệm vụ công tác đào tạo sau đại học

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và phối hợp với các khoa chuyên môn quản lý học viên sau đại học của Học viện.

b) Đề xuất nhu cầu, tổ chức và quản lý việc đào tạo sau đại học.

c) Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo mới; đầu mối phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý học viên; thực hiện báo cáo công tác đào tạo sau đại học của Học viện.

d) Tổ chức xây dựng, biên soạn, xuất bản giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo sau đại học.

đ) Thực hiện liên kết đào tạo sau đại học theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

e) Trực tiếp quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo phân cấp quản lý và báo cáo theo quy định.

2.3. Nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác sinh viên

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện mảng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho học viên, sinh viên Học viện; giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành và Học viện.

b) Xây dựng các quy trình, quy định về giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục chính trị và công tác sinh viên.

c) Thực hiện hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ sinh viên nhập học, quản lý hồ sơ sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp lâm thời; tiến hành làm thẻ sinh viên; thực hiện công tác quản lý sinh viên; phối hợp với các khoa trong công tác quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên; đầu mối thực hiện công tác chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật cho sinh viên.

d) Xây dựng và thu thập cơ sở dữ liệu về sinh viên sau khi tốt nghiệp;  đầu mối thông tin liên lạc giữa Học viện với gia đình sinh viên với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

đ) Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Tạp chí tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy chế nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.

e) Thực hiện xét duyệt chỗ ở trong ký túc xá lần đầu cho sinh viên mới trúng tuyển nhập học tại Học viện; phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị trong việc quản lý khu ký túc xá sinh viên của Học viện.

2.4. Một số nhiệm vụ chung khác

a) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.