Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Đào tạo
- Địa chỉ: Phòng 106 nhà A1
- Điện thoại: 36648719
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Cao Xuân Liễu

Phó Trưởng phòng: ThS. Trương Vĩnh Bình

Chức năng nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc về công tác đào tạo:

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học, sau đại học.

+ Chủ trì xây dựng đề án, xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết, biên soạn giáo trình.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học hàng năm.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học.

+ Thực hiện liên kết đào tạo theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

+ Giám sát, kiểm tra việc, thực hiện kế hoạch đào tạo các khoa.