Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản lý Đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên

A. Đào tạo
- Địa chỉ: Phòng 106 nhà A1
- Điện thoại: 36648719
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: 

Chức năng nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc về công tác đào tạo:

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học, sau đại học.

+ Chủ trì xây dựng đề án, xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết, biên soạn giáo trình.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học hàng năm.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học.

+ Thực hiện liên kết đào tạo theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

+ Giám sát, kiểm tra việc, thực hiện kế hoạch đào tạo các khoa.

B. Đào tạo Sau đại học
- Địa chỉ: Phòng 305-306 nhà A1
- Điện thoại: 38641778
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc bồi dưỡng, liên kết bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, kế hoạch bồi dưỡng dài hạn theo chỉ tiêu và nhu cầu

b) Phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và quản lý học viên khối bồi dưỡng

c) Chủ trì việc phối hợp tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động bồi dưỡng của Học viện

d) Trực tiếp quản lý và thực hiện các quy định cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho những người học được công nhận hoàn thành khóa học của Học viện

e) Đề xuất ý kiến và làm đầu mối phối hợp với các khoa, trung tâm nghiên cứu tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đáp ứng nhu cầu các cơ sở giáo dục.
C. Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên
- Địa chỉ: Phòng 102 nhà A1
- Điện thoại: 36649962
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Chức năng:

Phòng Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công tác chính trị, tư tưởng và quản lý học viên, sinh viên.

Nhiệm vụ:

-Căn cứ kế hoạch đào tạo học viên, sinh viên của Học viện để xây dựng phương hướng kế hoạch, nội dung chương trình, biện pháp công tác, các phương thức hoạt động của học viên, sinh viên theo từng chủ đề vào thời gian thích hợp từng học kỳ, từng năm học...

- Xây dựng các quy trình, quy định tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến tiếp nhận học viên, sinh viên trúng tuyển vào Học viện, chỉ định ban đại diện lớp (Lớp trưởng, lớp phó lâm thời), tiến hành làm thẻ học viên, sinh viên nội, ngoại trú, thẻ thư viện cho học viên, sinh viên, tiếp nhận hồ sơ học viên, sinh viên nhập học, và thực hiện công tác quản lý học viên, sinh viên theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển dự án tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy chế nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.

- Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể thực hiện bố trí chỗ ở trong ký túc xá, các công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong sinh viên và học viên; thực hiện công tác y tế trường học, khám sức khỏe cho học viên, sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, từ thiện, tài trợ cho sinh viên, tổ chức theo dõi, vay vốn tín dụng cho học viên, sinh viên theo chế độ, chính sách hiện hành.

- Tổ chức quản lý việc rèn luyện đâọ đức, tác phong, thực hiện nếp sống văn minh, nội quy học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho công tác dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trong và ngoài Học viện, giữ mối quan hệ quản lý học viên, sinh viên giữa Học viện với gia đình. Giám sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng sinh viên ngoại trú vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong toàn Học viện theo nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định của Ban Giám đốc Học viện để quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Học viện với học viên, sinh viên nhằm bảo đảm và tăng cường tính dân chủ trong Học viện.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng cấp Học viện. Quyết định của Giám đốc Học viện về các vấn đề liên quan thuộc nội dung công tác của phòng, làm thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học viên, sinh viên.

- Trực tiếp quản ly, bảo quản hồ sơ lưu trữ về công tác học viên, sinh viên và cơ sở vật chất, trang bị của phòng