Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông

  • Địa chỉ: Phòng 203 nhà A2
  • Điện thoại: 36642658
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: .........

Lãnh đạo khoa:

Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Đỗ Viết Tuân

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện phát triển ngành đào tạo; trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

2. Nhiệm vụ

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông là khoa đào tạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo theo chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ thông tin và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;

b) Triển khai đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;

c) Giảng dạy các chuyên đề, học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa cho các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

d) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên mở ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của Khoa;

đ) Triển khai ứng dụng các thành tựu về toán học và công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục tại Học viện;

e) Tổ chức tư vấn và thực hiện dịch vụ về công nghệ thông tin cho các tổ chức trong và ngoài Học viện;

g) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

h) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, phòng máy tính thực hành, kinh phí do Học viện giao;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.