Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý

  • Địa chỉ: Phòng 304 Nhà A1, Số 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Điện thoại: 02438641778

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Phạm Quang Trình

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Duy Hiền

Chuyên viên: TS Nguyễn Trường Giang; Ths Phạm thống nhất; Ths Nguyễn Anh Tuấn; Ths Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Ths Trần Thùy Anh.

Quá trình thành lập:

Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-HVQLGD ngày 27 tháng 1 năm 2016 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý trên cơ sở chia tách Trung tâm Đào tạo Sau đại học -Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý thành 02 đơn vị trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu các chương trình bồi dưỡng của Học viện.

b) Tham mưu, chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản quy định về quản lý hoạt động bồi dưỡng của Học viện.

c) Mở rộng, duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác, các cơ sở giáo dục về hoạt động bồi dưỡng của Trung tâm.

d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng dự toán kinh phí mở lớp do Trung tâm tổ chức, kinh phí xây dựng chủ trì, bổ sung tài liệu bồi dưỡng do Trung tâm đề xuất.

đ) Tổ chức triển khai các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ, các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu cấp giấy chứng nhận thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện; quản lý học viên bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo quy định.

e) Trực tiếp quản lý và thực hiện việc cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho học viên các lớp bồi dưỡng theo phân cấp; phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra trong việc xác định nhu cầu in phôi chứng chỉ, chứng nhận cho các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức.

g) Tổng hợp, báo cáo hoạt động bồi dưỡng định kỳ, đột xuất của Trung tâm theo quy định; thực hiện quản lý và bảo quản hồ sơ các lớp bồi dưỡng và các hồ sơ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

h) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để giải quyết các công việc chung của Học viện, các công việc liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

i) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

3. Danh mục các chương trình bồi dưỡng

- Danh mục các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý

- Danh mục các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục