Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý

 • Địa chỉ: .........
 • Điện thoại: .........
 • Hòm thư: .........
 • Fax: .........
 • Website: http://

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý

 • Địa chỉ: .........
 • Điện thoại: .........
 • Hòm thư: .........
 • Fax: .........
 • Lãnh đạo Trung tâm:

  Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Phạm Quang Trình

  Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Duy Hiền

                                            ThS. Vũ Thị Hằng Nga 

  Chức năng

  Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, quản lý học viên các lớp bồi dưỡng theo quy định.

  Nhiệm vụ

  a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý;

  b) Chủ trì việc phối hợp với các đơn vị, tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ hoạt động bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý của Học viện;

  c) Mở rộng, duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác, các cơ sở giáo dục trong các hoạt động bồi dưỡng của Trung tâm;

  d) Đề xuất ý kiến và làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Học viện nghiên cứu, tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện các chương trình cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục;

  e) Quản lý học viên hệ bồi dưỡng theo quy định;

  g) Trực tiếp quản lý và thực hiện việc cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho học viên đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định;

  h) Tổng hợp, báo cáo hoạt động bồi dưỡng hàng năm của Trung tâm theo quy định;

  k) Trực tiếp quản lý hồ sơ lưu trữ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm;

  l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao.

  Website: http://