Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Trung tâm Tiên tiến đào tạo Lãnh đạo và Cán bộ quản lý

Lãnh đạo Trung tâm:

   Phó Giám đốc phụ trách : ThS. Hoàng Thị Ái Vân

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện các chương trình tiên tiến về đào tạo, bồi dưỡng (chương trình có yếu tố nước ngoài), chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cấp giấy chứng nhận do Trung tâm đề xuất xây dựng, đảm bảo theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của Học viện.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế, các chương trình tiên tiến đào tạo lãnh đạo và cán bộ quản lý; các chương trình bồi dưỡng khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

b) Tham mưu, chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản quy định về quản lý hoạt động bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài  theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của Học viện.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức quản lý học viên theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ chương trình tiên tiến đào tạo lãnh đạo và cán bộ quản lý.

d) Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; liên hệ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước tham gia công tác giảng dạy chương trình tiên tiến đào tạo lãnh đạo và cán bộ quản lý.

đ) Xây dựng đề án tự chủ và tổ chức hoạt động theo đề án được Giám đốc Học viện phê duyệt.

e) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Học viện Quản lý Giáo dục giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện