Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Khoa Ngoại ngữ

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng khoa: TS. Phan Hồng Dương

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện phát triển ngành đào tạo; trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

2. Nhiệm vụ

 Khoa Ngoại ngữ là khoa đào tạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo các học phần tiếng Anh và các ngoại ngữ khác thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện;

b) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên mở ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của Khoa;

c) Giảng dạy tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện tổ chức;

d) Tổ chức tư vấn và dịch vụ về ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện;

đ) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

e) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.