Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Khoa Ngoại ngữ

  • Địa chỉ: .........
  • Điện thoại: .........
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: http://

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng khoa: ThS. Đỗ Thanh Tú

 Phó Trưởng khoa: TS. Đặng Thị Thu Hương

Khoa Ngoại ngữ là Khoa chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo các học phần tiếng Anh và các ngoại ngữ khác thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện;

b) Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của Khoa;

c) Giảng dạy tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện tổ chức;

d) Tổ chức tư vấn và dịch vụ về ngoại ngữ cho các tổ chức trong và ngoài Học viện;

đ) Trực tiếp quản lý và bảo quản hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;

e) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao.

Các bộ môn trực thuộc Khoa Ngoại ngữ

a) Tiếng Anh Cơ bản;

b) Tiếng Anh Chuyên ngành.