Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Thư viện

Trung tâm CNTT-TV là đơn vị ghép giữa Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin Thư viện của Học viện từ năm 2018.

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Đình Trung

Phó Giám đốc: CN. Đinh Thị Ngọc Oanh

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc thông tin thư viện; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục và quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ:

Về công tác Thư viện

 • a) Tổ chức xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hoạt động về thông tin thư viện;
 • b) Thực hiện trách nhiệm quản lý, bổ sung, luân chuyển và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học, công nghệ trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục và hoạt động của Học viện;
 • c) Tổ chức thực hiện việc thu thập và bảo quản sách, tạp chí, băng, đĩa, các tài liệu lưu trữ, khóa luận, luận văn, luận án đã bảo vệ tại Học viện;
 • d) Xây dựng và phát triển nguồn tin, tư liệu có giá trị; phân tích xử lý, tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hình tài liệu;
 • e) Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin, tư liệu; tổ chức giúp người đọc khai thác, sử dụng có hiệu quả kho tài liệu của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài;
 • f) Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học trong việc hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Học viện;
 • g) Khảo sát và đề xuất nhu cầu về tài liệu, giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm khác phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện;
  • 1. Trực tiếp quản lý và bảo quản hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm;
  • 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao;

Về công tác Công nghệ thông tin

 • a) Tổ chức xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hoạt động về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông;
 • b) Làm đầu mối và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học cơ bản và nâng cao theo quy định;
 • c) Nghiên cứu và triển khai các đề tài ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục;