Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Thư viện

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: ThS. Lê Thành Kiên

Phó Giám đốc: ThS. Đinh Thị Ngọc Oanh

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thông tin thư viện; công tác truyền thông; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và quản lý giáo dục.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ mảng công tác công nghệ thông tin – truyền thông

a) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Học viện.

b) Đầu mối phối hợp với các đơn vị xây dựng văn bản quy định về hoạt động công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số;

c) Đầu mối thực hiện công tác quản lý thông tin; hoạt động truyền thông, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Học viện với xã hội. Chủ trì quản lý Trang thông tin điện tử của Học viện; phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính trong quản lý, vận hành Hệ thống hành chính điện tử Egov của Học viện; quản lý các kênh truyền thông như trang thông tin điện tử, fanpage chính thức của Học viện.

d) Quản lý, bổ sung, luân chuyển và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục và hoạt động của Học viện.

đ) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học cơ bản theo quy định; tổ chức thi đánh giá năng lực công nghệ thông tin theo chuẩn đầu ra cho sinh viên của Học viện.

e) Quản lý hạ tầng mạng và công nghệ thông tin của Học viện, đảm bảo an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt.

g) Nghiên cứu và triển khai các đề tài ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục.

h) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đầu tư mua sắm, bào trì, bảo dưỡng hệ thống, thiết bị công nghệ thông tin.

2.2. Nhiệm vụ công tác thư viện

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình về phát triển thư viện Học viện.

b) Tổ chức thực hiện việc thu thập và bảo quản sách, tạp chí, băng, đĩa, các tài liệu lưu trữ, khóa luận, luận văn, luận án đã bảo vệ tại Học viện.

c) Quản lý, vận hành phần mềm kiểm tra trùng lặp luận văn, luận án, đề tài khoa học, bài báo khoa học; cấp bản xác nhận kết quả trùng lặp cho viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên của Học viện.

d) Xây dựng và phát triển nguồn tin, tư liệu; phân tích xử lý, tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hình tài liệu.

đ) Quản lý, vận hành hệ thống tìm kiếm thông tin, tư liệu; tổ chức giúp người đọc khai thác, sử dụng có hiệu quả kho tài liệu của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.

e) Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Tạp chí trong việc hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Học viện.

g) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xác định, đề xuất nhu cầu bổ sung tài liệu, giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm khác phục vụ  đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

h) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.