Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ và Văn hóa Quốc tế

  • Address: Phòng 104-A1

Phó GĐ Trung tâm: Th.S Đỗ Thanh Tú

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ và văn hóa quốc tế đáp ứng nhu cầu của người học, theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của Học viện.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

b) Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận thuộc thẩm quyền của Học viện.

c) Tổ chức và liên kết tổ chức các khóa học trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và văn hóa khi được Giám đốc Học viện giao.

d) Hợp tác với các đơn vị giáo dục và khảo thí quốc tế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các kỳ thi về ngoại ngữ và các hoạt động chuyên môn khác khi được Giám đốc Học viện giao và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

đ) Tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục khác như: dịch thuật, du học hè, trao đổi thực tập, thực tế chuyên môn, phát triển kỹ năng, giáo dục nghề nghiệp…khi được Giám đốc Học viện giao.

e) Xây dựng đề án tự chủ và tổ chức hoạt động theo đề án được Giám đốc Học viện phê duyệt;

g) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.