Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Khoa Giáo dục

  • Địa chỉ: Phòng 103 nhà A2
  • Điện thoại: 38649473
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: ........

Đào tạo cử nhân ngành Tâm lý-Giáo dục học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các hoạt động tham vấn, nghiên cứu khoa học, cũng như làm việc trong các tổ chức chính trị-xã hội; giáo dục kĩ năng sống và giảng dạy môn Tâm lý-Giáo dục học trong các trường sư phạm.

 Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: TS. Hoàng Minh Học

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

Chức năng, nhiệm vụ:

1) Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học mã ngành Tâm lý - Giáo dục học và một số mã ngành khác của Học viện.

Giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục học cho các khoá đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

2) Ứng dụng và triển khai kết quả NCKH thuộc lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục học trong công tác quản lý giáo dục và xã hội.

3) Tổ chức tư vấn và dịch vụ về Tâm lý -Giáo dục học cho cá nhân, tổ chức và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.