Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

Lãnh đạo đơn vị:

       Trưởng phòng: TS. Lê Thị Ngọc Thúy

       Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thi

A. Quản lý khoa học
- Địa chỉ: Phòng 404 nhà A1
- Điện thoại: 38643501
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc khoa học, công nghệ và môi trường.

Nhiệm vụ:

a) Trực tiếp xây dựng các kế hoạch và điều phối thực hiện kinh phí khoa học, công nghệ;

b) Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp;

c) Đề xuất ý kiến và phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và bảo hộ lao động;

d) Đầu mối chủ trì việc phối hợp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong Học viện;

e) Đầu mối triển khai ứng dụng và giám sát các hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài Học viện;

g) Đầu mối chủ trì việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khoa học của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên;

h) Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học;

i) Trực tiếp quản lý hồ sơ lưu trữ, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Phòng;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao.

B. Hợp tác Quốc tế
- Địa chỉ: Phòng 405 nhà A1
- Điện thoại: 38645958
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ:

a) Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển các dự án về giáo dục và quản lý giáo dục của Học viện;

b) Xây dựng kế hoạch chiến lược cùng các chương trình hoạt động ngắn hạn và dài hạn về hợp tác quốc tế và phát triển các dự án;

c) Thực hiện các chủ trương, quyết định của Học viện về liên kết đào tạo, phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế ở trong và ngoài nước;

d) Làm đầu mối khai thác các nguồn và tham gia xây dựng các chương trình liên kết quốc tế về đào tạo; tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong các chương trình liên kết, dự án quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Học viện;

e) Giải quyết các thủ tục đoàn ra, đoàn vào, tư vấn du học;

g) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế;

h) Trực tiếp quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo sinh viên và học viên nước ngoài theo học tại Học viện; làm đầu mối phối hợp quản lý các cá nhân và tổ chức đại diện nước ngoài đến làm việc tại Học viện;

C. Tạp chí Quản lý giáo dục

  • Địa chỉ: Phòng 103 nhà A2
  • Điện thoại: 38642605
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: http://

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ:

a) Công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và quản lý giáo dục;

b) Tham mưu cho Giám đốc Học viện các hoạt động nhằm phát triển công tác nghiên cứu và công bố công trình khoa học cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn Học viện;

c) Thẩm định, biên tập các công trình nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí;

d) In ấn và phát hành tạp chí định kỳ theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và các quy định của Học viện;

e) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao.