Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

- Địa chỉ: Phòng 404 nhà A1
- Điện thoại: 38643501

Lãnh đạo đơn vị:

       Trưởng phòng: TS. Hà Thanh Hương

       Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thi

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất phương án, tổ chức thực hiện công tác quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí của Học viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ quản lý khoa học

a) Tham mưu, chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển tạp chí của Học viện.

b) Tham mưu, chủ trì xây dựng các văn bản quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, tạp chí.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, tạp chí. Trực tiếp xây dựng các kế hoạch và điều phối thực hiện kinh phí khoa học, công nghệ và môi trường.

d) Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp.

đ) Đề xuất ý kiến và phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và bảo hộ lao động.

e) Quản lý, phối hợp, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Học viện.

g) Đầu mối triển khai ứng dụng và giám sát các hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài Học viện.

h) Đầu mối chủ trì việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khoa học của viên chức, người lao động, học viên và sinh viên.

i) Đơn vị thường trực giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Đầu mối, thường trực giúp việc cho Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động, học viên, sinh viên.

2.2. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

a) Tham mưu xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch về hợp tác quốc tế.

b) Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về giáo dục, quản lý giáo dục của Học viện.

c) Thực hiện các chủ trương, quyết định của Học viện về liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế và  trong nước.

d) Đầu mối khai thác các nguồn và tham gia xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo; tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc chương trình liên kết, dự án quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

đ) Hỗ trợ thủ tục đoàn ra, đoàn vào, tư vấn du học.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy chế nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.

g) Trực tiếp quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo lưu học sinh theo học tại Việt Nam; làm đầu mối phối hợp quản lý các cá nhân và tổ chức đại diện nước ngoài đến làm việc tại Học viện.

h) Tổng hợp báo cáo tình hình công tác hợp tác quốc tế định kỳ, đột xuất của Học viện theo quy định.

2.3. Nhiệm vụ quản lý Tạp chí Quản lý giáo dục

a) Tham mưu cho Giám đốc Học viện các hoạt động nhằm phát triển công tác nghiên cứu và công bố công trình khoa học cho đội ngũ viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn Học viện.

b) Thẩm định, biên tập các công trình nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Quản lý giáo dục.

c) In ấn và phát hành Tạp chí Quản lý giáo dục định kỳ theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và các quy định của Học viện.

2.4. Một số nhiệm vụ chung khác

a) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo Giám đốc Học viện.