Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản lý khoa học
- Địa chỉ: Phòng 404 nhà A1
- Điện thoại: 38643501
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo đơn vị:

       Trưởng phòng: TS. Lê Thị Ngọc Thúy

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc khoa học, công nghệ và môi trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Trực tiếp xây dựng các kế hoạch và điều phối thực hiện kinh phí khoa học, công nghệ;

b) Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp;

c) Đề xuất ý kiến và phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và bảo hộ lao động;

d) Đầu mối chủ trì việc phối hợp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong Học viện;

e) Đầu mối triển khai ứng dụng và giám sát các hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài Học viện;

g) Đầu mối chủ trì việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khoa học của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên;

h) Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học;

i) Trực tiếp quản lý hồ sơ lưu trữ, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Phòng;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao.